Tên hiển thị

Tên nhân vật trong khoảng từ 6- 16 ký tự

Không chứa các ký tự nhạy cảm, ký tự đặc biệt và không có khoảng trắng